حلقه مفقوده پرونده زنجانی /چرا اسمی از مسئولانی که به بابک کمک کردند برده نمی شود؟

وکیل ملت: “مهم ترین نکته در رابطه با پرونده بابک زنجانی در واقع این باید باشد که افرادی که پشت صحنه بودند و زمینه را برای زنجانی فراهم کردند که این رانت خواری را انجام دهد، مورد پیگرد قرار بگیرند. اما در این پرونده هنوز هیچ اشاره ی دقیقی به این افراد نشده است .»