حمایت، کلید سلامت عاطفی کودکان تراجنسیتی است

سلامانه : مطالعه تازه ای بیان می کند کودکان تراجنسیتی که احساس حمایت شدن می کنند بیشتر از دیگر کودکان در معرض افسردگی و اضطراب نیستند.
به گزارش سلامانه و به نقل از WebMD، متخصصان می گویند که این خبر خوبی است. مخصوصاً در کنار مطالعات گذشته که می گفتند نرخ افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در بین کودکان و بالغین تراجنسیتی بیشتر است.
به گفته محققان آخرین نتایج نشان می دهد که وقتی کودکان تراجنسیتی در “گذار اجتماعی» خود احساس حمایت می کنند، سلامت ذهنی آنها با رفقای شان هم سان است.
گذار اجتماعی انتخابی …