حمایت کُردها از فدرالیسم جغرافیایی در سوریه

صالح مسلم: همه بدانند که سوریه مانند گذشته نخواهد شد. به همین دلیل فدرالیسم یکی از فرمول های مطرح در سوریه است.