خاطره ای از دیدار آیت الله طبسی با خاتمی

خلیج فارس: محمدعلی ابطحی در بیان خاطراتی گفت: بنده مشهدی هستم و به دلیل اینکه طلبه و خواهرزاده شهید هاشمی نژاد بوده ام و در مبارزات سیاسی مشهد حضور داشتم لذا ارتباط دیرینی با آیت الله واعظ طبسی داشتم.
وی در ادامه بیان خاطرات خود گفت: آخرین باری که به صورت رسمی تر خدمت مرحوم طبسی رسیدم بعد از پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود که خیلی وفادارانه دعوتی از آقای خاتمی به مشهد کردند و خیلی گرم و صمیمی از وی پذیرایی کردند و میزبان وی شدند، در محل اقامت آقای خاتمی به دیدن وی آمدند و وی را به صرف ناهار …