خانه سینما مسئولیت کامل بیمه تکمیلی اعضای خود را به عهده می گیرد

توضیح ندارد