خریدار سابق پرسپولیس، اولین نامزد ریاست فدراسیون فوتبال

یکی از خریداران باشگاه پرسپولیس در جریان مزایده سرخابی ها، در انتخابات فدراسیون فوتبال نام نویسی کرده است.