خشکسالی بی‌سابقه خطری برای تامین برق اروپا

خشکسالی‌های شدید و بی‌سابقه در بسیاری کشورهای اروپایی شرایط تولید برق در این اتحادیه را پیچیده کرده و به گفته کارشناسان می‌تواند به سرعت به بحرانی جدی تبدیل شود.