خواستگاری که برای رقیب، چاقوکش اجیر کرد

وقتی مأموران انتظامی مرا به اتهام تبانی و همکاری در ماجرای چاقوکشی یک فرد شرور دستگیر کردند، خیلی ترسیده بودم اما وقتی شب گذشته در بازداشتگاه با خودم خلوت کردم تازه فهمیدم که ریشه همه این ماجراها به من بازمی گردد، چراکه با رفتارها و حرکات نسنجیده خودم باعث شدم که …