خونین ترین درگیری انسان درطول تاریخ +تصاویر

جنگ جهانی دوم سال ۱۹۴۵ که درآلمان رخ داد بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند و این جنگ به عنوان خونین ترین درگیری انسان درطول تاریخ محسوب می شود.