خیابان های بوشهر بوی نوروز گرفت

چند روزی است که غرفه های سیار در سطح شهر بوشهر جهت عرضه محصولات شب عید مانند ماهی قرمز، سبزه، سمنو، سماق و نماد سال ایجاد و فضای شهر را نوروزی کرده است.