دادستان های سراسر کشور با هر گونه تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست برخورد کنند/ برای مقابله با تصرفات غیر قانونی نباید ابتدا به سراغ افراد محروم رفت/ حمایت ایران از حزب الله قطعی است

توضیح ندارد