دادوستدهای بانکی به اوج رسید/ حذف تدریجی اسکناس از مبادلات مردم

شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت الکترونیک این روزها به اوج می رسد، در عین حال نگرانی ازقطع و یا اختلال خدمات رسانی هم وجود دارد.