داعش در حلب چقدر عقب نشینی کرده است؟ + نقشه

توضیح ندارد