داعش کدام نقاط کلیدی را در سوریه و عراق از دست داده است؟ + نقشه

توضیح ندارد