درخت‌‌کشی این بار در منطقه 19/ باید به حال قطع درختان در تهران فکر اساسی کرد

عضو شورای شهر تهران مجددا نسبت به قطع و خشکاندن درختان در تهران انتقاد کرد.