درخواست عجیب چلسی رد خواهد شد

درخواست توماس توخل و چلسی در مورد آنتونی تیلور مورد توجه اتحادیه فوتبال انگلیس قرار نخواهد گرفت.