دردسرهای ترکیه و ریاض در سوریه

مدیر مرکز پژوهش های ژرف لبنان معتقد است سخنان مقامات آنکارا و ریاض مبنی براعزام نیروی زمینی به سوریه یک موج جدید تبلیغات رسانه ای است که اجرایی کردن آن دست کم در آینده نزدیک خیلی سخت و دشوار به نظر می رسد.