درگیری و صلح منصوریان و گل محمدی در حین بازی

پس از گل ذوبی ها که از روی یک ضربه ایستگاهی به دست آمد، مربیان دو تیم نیز با یکدیگر درگیری پیدا کردند، درگیری که در آغاز نیمه دوم و با دیده بوسی مربیان پایان یافت.