در باب کارنامه خراب مجلس نهم در حوزه محیط زیست

به گزارش نامه نیوز، اگرچه کارنامه مجلس نهم در ارتباط با محیط زیست از آغاز تلخ و تیره و تار بود اما رفتار روز گذشته این مجلس نسبت به لایحه ارزیابی زیست محیطی عمق کینه، خصومت و سیاست کاری برخی نمایندگان را به نمایش گذاشت.
احتمالاً بسیاری از مخاطبان این یادداشت به یاددارند که در اوج روزهای آلودگی هوا در ماه های گذشته چه اندازه حمله ها از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه های همسو با آن ها روانه معصومه ابتکار شد. این در حالی بود که امسال رکورد تعداد روزهای پاک در سال های گذشته شکسته شد و این عدد از “صفر …