در تنظیم قراردادها باید از هر گونه تعجیل و بی احتیاطی پرهیز کرد

توضیح ندارد