در 10سال آینده به ساخت 9نیروگاه اتمی جدید نیاز داریم/ رقابت چندین کشور در ساخت نیروگاههای هسته ای جدید

توضیح ندارد