دستمزد سال ?? کارگران ??درصد افزایش یافت/مجموع حداقل دریافتی متأهلین از مرز یک میلیون تومان گذشت + جدول

احرار خبر: شورای عالی کار بامداد چهارشنبه با افزایش ?? درصدی حداقل حقوق ?? میلیون کارگر ایرانی برای سال ?? موافقت کرد.