دستمزد کارگران حداقل باید 35 درصد افزایش یابد

یک اقتصاددان گفت: در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران سوء تفاهم جدی وجود دارد یکی این که برخی می گویند افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در حالی که این امر توهم است. افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 93 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود.
بنابراین با افزایش دستمزد کارگران تورمی ایجاد نمی شود. سعید لیلاز به انتخاب افزود: توهم دوم این است که می گویند افزایش …