دست نساج ها در جیب صندوق توسعه

گروه صنعت
صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایعی است که ارتباط نزدیکی با نیازهای اولیه هر انسان دارد اما رکود اقتصادی، این صنعت قدیمی را در ایران دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر واردات و قاچاق نیز معضل بزرگی بر سر راه این صنعت شده که با وجود اینکه بخش های مختلف آمار متفاوتی از میزان قاچاق اعلام می کنند اما به گفته مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت در بخش پوشاک، آخرین آمار ارزش قاچاق 700میلیون دلار است. گلناز نصراللهی بر این باور است که 60 درصد بازار پوشاک کشور در اختیار واحدهای نساجی داخلی و 40درصد آن قاچاق …