دعایی که آیت الله بهجت می خواند

آیت الله بهجت می فرمود در صبح سه بار این دعا را بخوانید که در روایت دارد که این جزء اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم است.