دلایل کتمان عوارض جراحی از بیمار

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران، تاکید کرد: اگر پزشکان قبل از عمل ، عوارض جراحی را برای بیمار تشریح کنند، از حجم اعتراضات و شکایت های بعد از جراحی کاسته می شود.