دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در آزاد راه زنجان-تبریز فعال است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: به منظور ثبت تخلفات رانندگان در آزاد راه زنجان- تبریز، چهار دوربین در این آزاد راه فعال است.