دوست داشتنی مثل فولاد/ رستگاری در نیم فصل

عملکرد ضعیف فولاد خوزستان در نیم فصل اول موجب شده بود تا بسیاری از کارشناسان از این تیم به عنوان یکی از گزینه های سقوط نام ببرند.