دولتمردان برای بیکاری جوانان برنامه ارائه کنند

توضیح ندارد