دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را نادیده نگیرد/عدالت درافزایش حقوق

رئیس کانون عالی مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را در تصمیمات افزایش حقوق نادیده نگیرد، گفت: بازنشستگان ما جدا از بازنشستگان کشوری نیستند.