دولت برخلاف مواضع رهبری، قصد توسعه «محصولات تراریخته» را دارد/آقا فرمودند محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک؛ نه تراریخته!

بنیانگذار انجمن بیوتکنولوژی ایران: دولت برخلاف مواضع رهبری، قصد توسعه “محصولات تراریخته» را دارد/آقا فرمودند محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک؛ نه تراریخته! رهبری فرمودند محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک، دیگر بحث نباید باشد. اگر می خواستند می فرمودند توسعه تراریخته. چرا تفسیر به رأی می کنید؟ رهبری فرمودند محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک، دیگر بحث نباید باشد. اگر می خواستند می فرمودند توسعه تراریخته. چرا تفسیر به رأی می کنید؟