«دولت» عامل اصلی زمین خواری در کشور

از سوی مسئولان دولت و مجلس/ “دولت» عامل اصلی زمین خواری در کشور نمایندگان مجلس و دولت حاضر در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، دولت و مسئولان دولتی را عامل اصلی و پشت پرده زمین خواری ها در کشور اعلام کردند. نمایندگان مجلس و دولت حاضر در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، دولت و مسئولان دولتی را عامل اصلی و پشت پرده زمین خواری ها در کشور اعلام کردند.