دومین پایتخت کتاب ایران معرفی شد

به گزارش خبرنگار کتاب ایسنا، در دومین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهر نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران، شهر بوشهر به عنوان شهر دوم پایتخت کتاب ایران و شهر شیراز به عنوان شهر سوم پایتخت کتاب ایران معرفی شدند.
سال گذشته در نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، اهواز عنوان اولین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد.
این گزارش کامل می شود.