دکترای افتخاری به پروفسور لطفی زاده اهدا می شود

توضیح ندارد