دیگو سیمئونه:/ مگر من مالک باشگاهم؟ هرگز از موراتا نخواستم که برود

دیگو سیمئونه شایعات مربوط به تحت فشار قراردادن آلوارو موراتا برای جدایی از اتلتیکو را رد کرد.