رئیس جمهور معضل رکود و بیکاری را حل کند/فکری به حال فرهنگیان بکنید/سه ماه سه ماه حقوقمان را نمی دهند

ارگران یک شرکت مشغول در سنگ آهن بافق گفتند:حقوق ما کارگران را شرکت 3 ماه 3 ماه نگه می دارند و از آذر ماه تاکنون را پرداخت نکرده اند.