رئیس پزشکی هوایی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس سازمان هواپیمایی کشوری، کوروش سلیمانی به سمت مشاور و رئیس پزشکی هوایی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.