رادیو نفتی! / عکس

شرق پرس : در دهه ۲۰ هنوز برق همه گیر نشده بود و از نفت برای روشن کردن رادیو استفاده میشد