راز موفقیت اصلاح طلبان

به گزارش نامه نیوز، هفتم اسفند ۹۴ همانند ۲۴ خرداد ۹۲ و دوم خرداد ۷۶ هیچ گاه از یاد و خاطر اصلاح طلبان نخواهد رفت. آنها به رغم محدودیت ها توانستند با انسجام درونی خود برگ مهم دیگری از تاریخ را ورق بزنند. اصلاح طلبان بعد از ناکامی های متعدد در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری دهم به این نتیجه رسیدند که آنچه موجب موفقیت اصلاح طلبان به رغم قدرت جناح مقابل خواهد شد، وحدت در میان صفوف احزاب اصلاح طلب است. اگر مردم به لیست واحد اصلاح طلبان در تهران رأی دادند به این علت بود که اصلاح طلبان تنها با یک لیست و به …