رانندگی این سگ فاجعه به بار آورد+عکس

وکیل ملت: سگی که در ماشین روشن رها شده بود پشت فرمان پرید و خود را به دنده ماشین کوباند و ماشین را به حرکت درآورد.