رانندگی سگ فاجعه به بار آورد+عکس

گام نیوز: سگی که در ماشین روشن رها شده بود پشت فرمان پرید و خود را به دنده ماشین کوباند و ماشین را به حرکت درآورد.