راه اندازی بورس ارز پس از تک نرخی شدن

مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی بورس ایران را نمی شناسند، گفت: اگر به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم باید بلد باشیم به زبان آنها صحبت کنیم.