راه توسعه کشور از ریل فرهنگ می گذرد

صنعت فرهنگ می تواند جایگزین صنعت نفت شود، نفت سیاه است و می سوزد فشارهای امروز ناشی از تغییرات قیمت نفت است زیرا نفت عنصری پایدار برای توسعه نیست.