راه رفتن یک بودایی روی ذغال های داغ !/ عکس

یک راهب بودایی در حال عبور از ذغال گداخته در معبدی در ژاپن در قالب آیین های بهاره