رفع توقیف آخرین محموله تجهیزات تحریمی فازهای ١٥و ١٦پارس جنوبی

با آزادسازی و ورود کمپرسورهای توقیف شده واحد تولید اتان فازهای ١٥ و١٦ پارس جنوبی به این فاز در هفته گذشته، شرائط برای افزایش تولید خوراک مجتمعهای پتروشیمی به میزان یک میلیون تن در سال فراهم شد.