رمزگشایی از نوسان اجاره بها

آرمان پرس : فرصت امروز نوشت:حتی نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و رسیدن به آخرین تحرکات اقتصادی قبل از آغاز سال95 نیز نتوانست در دیواره سخت رکود بازار مسکن تغییری ایجاد کند.
به نظر می رسد ارثیه رکودی سال های گذشته بدون هیچ تغییر خاصی به سال بعد خواهد رسید. سال94 در حالی آغاز شد که با توجه به افزایش احتمالات برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و البته بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور، بسیاری آن را سال پایان رکود مسکن و آغاز دوباره خریدوفروش ها می دانستند.
پیش بینی ای که هر چند مقدمات آن فراهم شد اما هرگز …