رمزی علی مهدی

شهیدخبر(شهیدنیوز): شهید “رمزی علی مهدی» از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان بود؛ که در سال 1994در دفاع از اهل سنت در بوسنی و هرزگوین به شهادت رسید.