رنگ باختن توهمات انتخاباتی اصلاح طلبان

جریانی که ادعا می کرد در انتخابات حتی ۳۰ کاندیدا نیز ندارد، ناگهان روز بعد از انتخابات خود را پیروز بلامنازع این رقابت سیاسی معرفی کرد!