روابط ایران و عربستان بررسی می شود

نشست بررسی روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر و تأثیر آن بر تحولات خاورمیانه از سوی پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می شود.