روابط تجاری ایران و آلمان وارد مرحله اجرایی می شود

ایران و آلمان وارد فاز جدیدی از روابط اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام می شوند. در دیدار رییس کل بانک مرکزی و ماتیاس ماخنیگ دبیردولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی شد